Có 1 kết quả:

sơn cước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chân núi.