Có 1 kết quả:

sơn đỉnh

1/1

sơn đỉnh

giản thể

Từ điển phổ thông

đỉnh núi