Có 1 kết quả:

côn sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên núi: (1) Ở tỉnh Giang Tô, phía tây bắc huyện Tùng Giang. (2) Tức núi “Mã Yên” 馬鞍, thuộc tỉnh Giang Tô. (3) Tên gọi tắt núi “Côn Lôn” 崑崙.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, ở xã Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. Bắc phần Việt Nam, nơi trí sĩ của Trần Nguyên Đán đời Trần và cháu ngoại là Nguyễn Trãi đời Lê.

Một số bài thơ có sử dụng