Có 1 kết quả:

dĩ thậm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quá đáng lắm. Quá quắt.