Có 1 kết quả:

bình nhất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dẹp yên và thu một mối. Tức là bình định và thống nhất.

Một số bài thơ có sử dụng