Có 1 kết quả:

bình bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỗng dưng. Khi không. Tự nhiên.