Có 1 kết quả:

ưng hữu

1/1

ưng hữu

giản thể

Từ điển phổ thông

thích đáng, thích hợp, đúng đắn