Có 1 kết quả:

điếu khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tới viếng nhà có tang.

Một số bài thơ có sử dụng