Có 1 kết quả:

di thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói giọng nói vui vẻ.