Có 1 kết quả:

chinh phụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người đàn bà có chồng đánh trận nơi xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà có chồng đánh giặc nơi xa.

Một số bài thơ có sử dụng