Có 1 kết quả:

chinh chung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chinh chiêm thành sự vụ.