Có 1 kết quả:

chinh thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đem binh đi đánh dẹp. ☆Tương tự: “phạt tội” 伐罪, “thảo phạt” 討伐, “chinh phạt” 征伐.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem binh dẹp yên kẻ làm loạn.

Một số bài thơ có sử dụng