Có 1 kết quả:

đãi khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếp đón, xử tốt với người tới thăm mình.

Một số bài thơ có sử dụng