Có 1 kết quả:

tính dục

1/1

tính dục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ham muốn tình dục, ham muốn nhục dục

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ham muốn gần gụi kẻ khác giống.