Có 1 kết quả:

hằng hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên con sông lớn ở vùng Bắc Ấn Độ ( Gange ).

Một số bài thơ có sử dụng