Có 1 kết quả:

cảm hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh.