Có 1 kết quả:

ưu khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người hay lo nghĩ.