Có 1 kết quả:

huyền viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi.