Có 1 kết quả:

đái bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đội màu trắng, chỉ đầu bạc, tuổi già.