Có 1 kết quả:

sở tại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi hiện đang ở. Chỗ mình cư ngụ.

Một số bài thơ có sử dụng