Có 1 kết quả:

sở học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều đã học được. Sức học.

Một số bài thơ có sử dụng