Có 1 kết quả:

sở thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều cậy vào, cái để nương tựa vào.

Một số bài thơ có sử dụng