Có 1 kết quả:

sở hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều đem ra làm. Điều mình làm.

Một số bài thơ có sử dụng