Có 1 kết quả:

sở trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều mà mình giỏi. Cái hay, cái giỏi của mình.

Một số bài thơ có sử dụng