Có 1 kết quả:

sao bản

1/1

sao bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản sao chép tay, bản sao viết bằng tay

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tầm giấy chép tay, bản chép tay — Bản chép lại y như bảnh chánh, không phải là bản chánh. Ta cũng gọi là Bản sao.