Có 1 kết quả:

chưởng khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan lo việc tiếp khách của triều đình nhà Chu.