Có 1 kết quả:

suỷ bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét tới tận nguồn gốc.