Có 1 kết quả:

phủ an

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về cho yên.