Có 1 kết quả:

nghĩ thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước tiếng động. Nhái tiếng nói.