Có 1 kết quả:

khuếch thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Khuếch âm 擴音.