Có 1 kết quả:

thu thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi tiếng nói, tiếng nhạc vào đĩa nhựa, băng nhựa.