Có 1 kết quả:

tán triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan buổi chầu.