Có 1 kết quả:

vượng thịnh

1/1

vượng thịnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thịnh vượng, đầy đủ sung mãn