Có 1 kết quả:

minh bạch

1/1

minh bạch

phồn & giản thể