Có 1 kết quả:

xuân tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng vui phơi phới trong mùa xuân — Lòng ham muốn về việc ăn năm trai gái.

Một số bài thơ có sử dụng