Có 1 kết quả:

xuân bảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm biển ghi tên những người đậu kì thi Hội, vì kì thi Hội thường được tổ chức vào mùa xuân.

Một số bài thơ có sử dụng