Có 1 kết quả:

xuân tiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm xuân — Đêm trai gái ăn nằm với nhau.