Có 1 kết quả:

bạo hành

1/1

bạo hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạo hành, hành động hung ác, xâm phạm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm hung tợn, dựa trên sức mạnh.