Có 1 kết quả:

bộc lộ

1/1

bộc lộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộc lộ, biểu hiện, biểu thị, bày tỏ, tỏ ra

Một số bài thơ có sử dụng