Có 1 kết quả:

duệ bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi thi không làm được, bỏ giấy trắng.