Có 1 kết quả:

canh danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đổi tên. § Cũng như "cải danh" 改名. ◇Thuỷ hử truyện 水滸傳: "Ngã hành bất canh danh, toạ bất cải tính, đô đầu Vũ Tùng đích tiện thị!" 我行不更名, 坐不改姓, 都頭武松的便是! (Đệ nhị thập thất hồi) Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đô đầu Võ Tòng là đây!