Có 1 kết quả:

canh phu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ người thức đêm đi tuần để canh phòng.