Có 1 kết quả:

canh hoán

1/1

canh hoán

giản thể

Từ điển phổ thông

thay thế, thế chỗ, thay chỗ