Có 1 kết quả:

canh phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn an ninh ban đêm. Ngày nay ta chỉ hiểu với nghĩa phòng giữ là thiếu sót.

Một số bài thơ có sử dụng