Có 1 kết quả:

hữu sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có của cải riêng.

Một số bài thơ có sử dụng