Có 1 kết quả:

hữu tội

1/1

hữu tội

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có tội, mang tội, tội lỗi

Một số bài thơ có sử dụng