Có 1 kết quả:

hữu phong

1/1

hữu phong

giản thể

Từ điển phổ thông

có gió, nhiều gió, lộng gió