Có 1 kết quả:

triều sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan làm việc với vua.