Có 1 kết quả:

triều mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh của vua.

Một số bài thơ có sử dụng