Có 1 kết quả:

triều đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà lớn để vua tôi họp bàn việc nước, hoặc để các quan vào chầu vua.

Một số bài thơ có sử dụng